Pokyn na opätovné zahájenie prác na pozastavených častiach diaľnice D1 Hubová - Ivachnová v stredu 25. júla vydal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Keďže došlo k zmene pôvodnej trasy, bolo potrebné nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nové územné rozhodnutie na zmenenú trasu ako aj zmena stavebného povolenia počas výstavby. Do vydania týchto rozhodnutí nebolo možné stavbu realizovať, nakoľko o vedení novej trasy sa rozhoduje až v záverečnom stanovisku EIA.

Zhotoviteľ bol pripravený začať s prácami na pozastavených častiach diaľnice už v apríli, kedy malo záverečné stanovisko nadobudnúť právoplatnosť, avšak voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia boli podané dva rozklady aj napriek tomu, že NDS do záverečného stanoviska zapracovala spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA. Tieto bude NDS a Zhotoviteľ počas výstavby akceptovať a realizovať.

Pozmenená trasa znamená drahšie riešenia

Nové technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1600 m, čo je v našich pomeroch neuveriteľné číslo, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa vraj z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to vraj znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je rok 2022.

 

Stavba v číslach

Dĺžka stavby:                          14 919 m 
Počet mostných objektov:       19 
Dĺžka mostných objektov:       3 893 m 
Počet križovatiek:                    3