Podľa správy spoločnosti Testek bolo na Slovensku v roku 2020 vo všetkých staniciach technickej kontroly (STK) vykonaných celkovo 1 439 702 technických kontrol vozidiel, z čoho bolo 1 219 620 pravidelných technických kontrol. V porovnaní s rokom 2019 to v oblasti pravidelných technických kontrol predstavuje pokles o 2,41 %. Ako uvádza Testek, dôvodom vykonania menšieho počtu kontrol bola predovšetkým pandémia ochorenia Covid-19 a hygienické opatrenia, ktoré znižovali dostupnosť STK (aj z dôvodu ich dočasného uzavretia), ale najmä dopyt prevádzkovateľov vozidiel po nej. „Zjavný je dvojtýždňový výpadok v počte vykonaných technických kontrol spôsobený prvým jarným lockdownom zahŕňajúcim aj povinné uzatvorenie všetkých STK. S príchodom druhej vlny pandémie koncom roka 2020 nastal aj druhý pokles výkonnosti STK, tentoraz však nie kvôli zatvoreniu STK, ale kvôli opatreniam na zníženie mobility obyvateľstva,“ konštatuje Testek.

Počty vykonaných technických kontrol v roku 2020.

Neprešlo 13 % kontrolovaných

V uvedenej štatistike je však aj pár ďalších zaujímavých čísiel. V roku 2020 napríklad museli STK vykonať 146 836 opakovaných pravidelných technických kontrol, čo znamená, že z celkového počtu kontrolovaných dopravných prostriedkov ich na prvýkrát 13,58 % neprešlo. Presnejšie, v 1 053 991 prípadoch  (86,42 %) získali vozidlá hodnotenie „spôsobilé“, v 143 913 prípadoch boli z dôvodu vážnej chyby klasifikované ako „dočasne spôsobilé“ a v 21 716 (1,78 %) prípadoch boli vyhodnotené ako „nespôsobilé“. Uskutočnilo sa aj 4881 kontrol so záverom „nevyhodnotené“.  

V roku 2020 neprešlo 13,58 % kontrolovaných dopravných prostriedkov.

Podiel "úspešných" a "neúspešných" technických kontrol v priebehu času.

V prípadoch podľa §49 ods. 4 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z.z.: „Technický stav vozidla sa pri technickej kontrole nevyhodnotil, ak nemožno vykonať všetky predpísané kontrolné položky z dôvodu poruchy niektorého predpísaného zariadenia z technologického vybavenia stanice kontroly a táto situácia nebola spôsobená chybou vozidla alebo konaním vodiča vozidla.“

zdroj: Testek