1. Odklad

Pôvodne mala nová emisná norma EU7 platiť od 1. júla 2025, automobilky a mnohí politici na národnej i európskej úrovni však správne upozorňovali, že metodika, respektíve vykonávacie predpisy sú natoľko vágne, nejasné alebo technicky nerealizovateľné, že ich výrobcovia nemajú šancu do uvedeného termínu stihnúť.

Aj preto sa v modifikovanom znení, ktoré vypracoval parlamentný spravodajca Massimiliano Salini, už neobjavuje konkrétny dátum, ale len poznámka, že Euro 7 začne platiť až 36 mesiacov po jeho definitívnom schválení.

2. Pneumatiky

Príliš všeobecné podmienky metodiky merania sa okrem iného týkali tiež produkcie častíc vznikajúcich pri kontakte pneumatík s povrchom vozovky, respektíve ich oterom. V pozmeňovacom návrhu sa preto objavil dodatočný odstavec, ktorý hovorí, že konkrétna skúšobná metóda vzniká v rámci inštitúcií OSN (teda na medzinárodnej, nielen európskej úrovni), pričom touto inštitúciou majú byť stanovené tiež medzné hodnoty.

Schvaľovací proces asi opäť nebude jednoduchý, bude totiž musieť byť doplnený sekundárne o právne predpisy a povinnosti výrobcov áut i pneumatík, harmonogramom ich zavedenia i stanovením prechodného obdobia. Ešte dôležitejšie je, že musí byť posúdený tiež vplyv týchto zmien na samotné pneumatiky, teda aj na ich bezpečnosť, aby sa napríklad nestalo, že guma síce bude produkovať menej častíc ale zdvojnásobí brzdnú dráhu automobilu.

3. Hraničné hodnoty emisií

Európska komisia chcela stanovovať výfukové emisie automobilov len na základe testov vykonávaných v premávke, pretože sa údajne zvýšila presnosť prenosných meracích zariadení. Nakoniec však bol tento odsek z návrhu vypustený, pretože EK nemala z podkladových materiálov žiadne dôkazy o svojom tvrdení. Existovali len predpoklady o ďalšom budúcom zlepšení meracích prístrojov.

4. Uhlíkovo neutrálne palivá

Pôvodný návrh Európskej komisie veľmi nezrozumiteľne hovoril o možnosti schválenia „ľahkých úžitkových vozidiel“ prevádzkovaných po roku 2035 na uhlíkovo neutrálne palivá, pričom ale komisiu v podstate k ničomu nezaväzoval.

Pozmeňovací návrh je rozsiahlejší a vcelku jasný: „Komisia by mala predložiť návrh na registráciu nových vozidiel poháňaných výhradne uhlíkovo neutrálnymi palivami po roku 2035 a tiež vozidiel poháňaných zmesou konvenčných a uhlíkovo neutrálnych palív.“

Najskôr sa uvedená pasáž týkala len „ľahkých úžitkových vozidiel“, odôvodnenie ale jasne uvádza, že registrácia takýchto automobilov sa má týkať „kompletnej cestnej dopravy“ a v záujme postupného znižovania emisií sa môžu uhlíkovo neutrálne palivá miešať s tými konvenčnými.

5. Malosériové firmy dostanú ďalší odklad

Už prvý návrh uznával, že produkty malých výrobcov sa na emisiách EÚ podieľajú „nevýznamnou časťou“. Komisia zvažovala voľnejšie podmienky testovania a istú „flexibilitu niektorých požiadaviek“, pričom opäť nebolo jasné, čo tým úradníci myslia.

Táto pasáž ostáva v podstate zachovaná, dodatok ale hovorí, že pre malých výrobcov začne Euro 7 platiť až v roku 2035.

6. Bez ekologického pasu

EK chcela výrobcov áut donútiť, aby k vozidlu vydávali vytlačený i digitálny pas, teda akýsi dokument, ktorý by posudzoval environmentálnu stránku automobilu pri jeho registrácii, komisia ale nakoniec pochopila, že informácie o vplyve produktu na životné prostredie definujú iné predpisy EÚ a toto by bolo zbytočné zdvojenie administratívneho, respektíve byrokratického úkonu.

7. Biopalivá nie sú stratené

Kým Nemci sa po niekoľkonásobnom otočení kabáta nakoniec snažili presadiť v Európskom parlamente a Európskej rade prostredníctvom spolkového ministra dopravy syntetické palivá, Taliani chceli to isté urobiť s biopalivami. A na rozdiel od Berlína najskôr pohoreli.

Talianski politici sa však nevzdali a hlavne vďaka ich iniciatíva sa nakoniec do pozmeňovacieho návrhu dostal zaujímavý odstavec. Ten uvádza, že „uhlíkovo neutrálnym palivom je obnoviteľné alebo syntetické palivo, vrátane biopaliva, bioplynu, paliva z biomasy, obnoviteľných kvapalných plynných palív nebiologického pôvodu (teda syntetika – pozn. red.) alebo recyklovaného uhlíkového paliva (z fosílneho odpadu, pričom jeho vzniku nie je možné zabrániť – pozn. red.).

Odôvodnenie jasne hovorí, že palivá uvoľňujúce biogénne alebo recyklované CO2 (biopalivo, syntetické palivo) je považované za uhlíkovo neutrálne! Pochopiteľne ale budú posudzované tiež zdroje energie použité pri ich výrobe.

8. Delegovaná zodpovednosť

Automobilky mali byť podľa prvotného návrhu v podstate zodpovedné za to, že majiteľ auta softwarovo či mechanicky „nabúra“ systémy zberu dát, respektíve výrobcovia mali takémuto zneužitiu zabrániť a prípadné „nepovolené zásahy“ odstrániť napríklad aktualizáciou softwaru.

Návrh túto pasáž odstránil a rozumne dodáva, že prevencia zraniteľnosti áut je v tomto smere v podstate nemožná už kvôli „hypotetickému vývoju techniky schopnej takéto zásahy vykonať“ a že „výrobcovia by nemali niesť zodpovednosť za to, čo sa v budúcnosti stane s ich autom mimo možnú kontrolu“.

9. Zhasínanie plug-in hybridu už nehrozí

Euro 7 obsahovalo okrem iných nezmyslov aj jednu kolosálnu hlúposť. Ak by sa vám plug-in hybrid schválený podľa EU7 vybil napríklad v meste, respektíve v akejkoľvek lokalite vyžadujúcej nulové emisie a „stráženej“ takzvaným geofencingom, po vybití batérií by vás na túto skutočnosť auto nielen upozornilo, ale po piatich kilometroch by jednoducho zastavilo a nedovolilo by vám pokračovať v jazde. A to bez ohľadu na fakt, že sa práve potrebujete dostať napríklad so ženou do pôrodnice.

Je zaujímavé, že v jednom z prvých pozmeňovacích návrhov boli najprv vylúčené len ťažké nákladné automobily. V poslednej verzii našťastie ostal len varovný systém, zastavenie po 5 km úplne zmizlo.

10. Automatické opravy?

Aké boli technické znalosti úradníkov, ktorí pracovali na pôvodnej podobe normy Euro 7 krásne demonštruje pôvodný Čl. 6 – odst. 6 – písm. c. Ten nariaďoval „spustiť opravu vozidla, keď jeho výstražné systémy upozornia vodiča na výrazne nadlimitné emisie“. V súvislosti s tým by sme mali dodať, že automobilky mali zaručiť deklarované emisie „počas celej životnosti automobilu“!

Inak povedané, EK chcela, aby sa napríklad 15-ročné auto so spaľovacím motorom alebo vozidlo s 500 000 km na tachometri a logicky značne opotrebovanými systémami čistenia výfukových plynov „nejako opravilo“.

Obe pasáže z aktuálneho návrhu vypadli, ak si ale myslíte, že vás EÚ nechá jazdiť autom prekračujúcim emisie, ste na omyle. Na to má slúžiť diaľkový zber dát, ktorý vysoké emisie odhalí a vám môže prísť výzva na odstránenie chyby prípadne pozvánka na kontrolu.

11. Malá technická na záver...

Berte vyššie uvedené len ako približný rámec toho, ako môže ale tiež nemusí vyzerať chystaná norma Euro 7. O jej podobe sa stále jedná, je priebežne upravovaná, a aj keď naznačuje, že by mohli spaľovacie motory bez problému pokračovať s biopalivami či syntetikou aj po roku 2035, isté to samozrejme zatiaľ nie je.

zdroj: EK, EP, Depositphotos