Od roku 2019 Európska komisia zaviedla testovanie emisií RDE pri skutočnej jazde (Real driving emissions). Tie majú zabezpečiť kontrolu a overovať, či úrovne emisií vozidla deklarovaných v rámci procesu schvaľovania sú dosahované počas reálnej prevádzky. EK zároveň stanovila emisné limity pre oxidy dusíka NOx pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá ako aj chybové odchýlky merania týchto emisií v reálnej prevádzke.

Brusel, Madrid a Paríž namietali

Trojica miest Brusel, Madrid a Paríž namietala, že limity a stanovené odchýlky sú vyššie ako limity normy „Euro 6“, ktorá platí pre vozidlá registrované od roku 2015. Mestá najprv uspeli s podaním na Všeobecný súd Európskej únie, kde tvrdili, že to podkopáva ich snahu o regulovanie emisií vo svojich mestách.

Zväz automobilového priemyslu SR presvedčil zástupcov Slovenskej republiky a príslušné rezortné ministerstvá o účelnosti a zmysluplnosti pridať sa k odvolaciemu konaniu proti tomuto rozhodnutiu, ktoré započali Nemecko, Maďarsko, Rumunsko a Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA). ZAP SR pritom dôvodil, že pôvodné rozhodnutie súdu je diskriminačné, nereflektuje základné fyzikálne princípy a rozdiely v podmienkach, za ktorých sa testovania vykonávajú. Zmena právneho stavu, ktorý by nastal po nadobudnutí účinnosti pôvodného rozhodnutia by spôsobila neistotu v automobilových výrobách prakticky na celom svete.

Stopli snahu Bruselu, Madridu a Paríža

Zrušenie pôvodného rozsudku Súdnym dvorom EÚ znamená, že norma, určujúca emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel zostáva zachovaná. Zväz automobilového priemyslu, ako súčasť Asociácie európskych výrobcov automobilov (ACEA) sa plne prihlásil k záväzku znížiť emisie pri výrobe a prevádzke automobilov na nulu, čím podporuje cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. K tomu je však potrebné zachovať prechodné obdobie, počas ktorého je nevyhnutné realizovať všetky postupné kroky v rámci náročnej transformácie ako na strane priemyslu tak na strane členských štátov a v neposlednom rade aj budúcich zákazníkov. ZAP SR by touto cestou chcel poďakovať všetkým pracovníkom slovenských štátnych a zastupiteľských orgánov, ktorí sa pričinili o úspech odvolacieho konania.

zdroj: ZAP Slovensko