V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. je možné vyradiť vozidlo kategórie M1, N1, a L2 z evidencie motorových vozidiel len na základe potvrdenia od autorizovaného spracovateľa o ekologickej likvidácii.

Ako ďalej prebieha vyradenie? 

Povieme si, ako, ako to prebieha pri vozidlách kategórie M1, N1 a L2. Tie sú najčastejšie. Ostatné kategórie to majú trošku inak. 

Pre tieto kategórie vozidiel nastali totiž zmeny. S účinnosťou od 20. 05. 2018 orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak obdrží od spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie. Znamená to, že v prípade, ak držiteľ vozidla obdržal od spracovateľa vozidiel spolu s potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie aj „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“ (pre účely zrušenia PZP a pod.), už nebude potrebné, aby žiadal dopravný inšpektorát o vyradenie vozidla z evidencie, nakoľko k vyradeniu vozidla došlo systémovo na základe podnetu spracovateľa vozidiel.

V prípade ak držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla neobdržal od spracovateľa vozidiel „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“, je potrebné, aby držiteľ alebo vlastník vozidla o vyradenie vozidla požiadal na dopravnom inšpektoráte, kde je vozidlo evidované, nakoľko pri spracovaní požiadavky zo strany spracovateľa nemohlo dôjsť k vyradeniu vozidla z iných zákonných dôvodov. V takomto prípade držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný na dopravnom inšpektoráte, ktorý vozidlo eviduje, preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

  • vyplnenú žiadosť o zmenu,
  • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou vykonávajúcou zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom štáte (ak sa jedná o potvrdenie vydané v inom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka),
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,

Mimochodom, od 01. 02. 2017 sa tiež už nevyberá správny poplatok pri vyradení vozidla kategórie M1, N1 a L2, t.j. vozidiel, ktoré boli odovzdané na spracovanie.

Špekulantstvo sa nemusí vyplatiť..

Pred pár rokmi sa dalo auto ešte odhlásiť nadobro cez čestné prehlásenie. Tomu je však koniec. Bezprostredne ako to zatrhli, Slováci začali špekulovať. A popravde sa im ani nečudujem. Bežný človek si chcel prilepšiť rozpredaním použiteľných vecí, špekulanti chceli len pretočiť peniaze. Ako sa to teda robí? Jedným zo spôsobov je nahlásenie krádeže. Je to síce riskantné, ale verejne známe... Neodporúčame to. Existujú aj iné spôsoby. Pozor však na vysoké pokuty, ak vám na to prídu. Môžu sa vám z nich pretočiť oči a dostanete aj slabší infarkt. 

Ako teda vyradiť už neexistujúce vozidlo?

Žiadateľ musí v prvom rade uhradiť príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý je 500 eur za jedno vozidlo! Bez ohľadu na vek, druh, atď... Táto suma by sa dala pokojne označiť za sankciu. Potom na dopravnom inšpektoráte k žiadosti priložíte rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla (viď. žiadosť o vydanie rozhodnutia). Ďalej ste povinný odovzdať na dopravnom inšpektoráte osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II,  alebo oznámenie o strate alebo odcudzení  tabuľky s evidenčným číslom.

Foto: Plzen.cz

Zdroj: Minv.sk, ERSV.sk,