V minulosti sa vykonávali zásahy do VIN čísel pravidelne a dokonca úplne legálne. Vyzeralo to tak, ako to vyzeralo. Jedným slovom bordel. Rovnako na jeden dokument od áut mohlo byť postavené rovnaké auto, ak o tom existoval záznam, tak to bolo legálne. Dnes orgány od fyzickej kontroly VIN čísel upúšťajú. Nie som pevne presvedčený o tom, že to je správny krok. 

V závere minulého článku sme si spomenuli, že biznis s kradnutými autami je stále vo svete výnosným. Podľa skromných odhadov osoby z prostredia overovania vozidiel, že sa po slovenských cestách môže pohybovať zhruba 10 % vozidiel, ktoré nenesú znaky pôvodnosti. Tým, že sme pred 15 rokmi vstúpili do EÚ, a neskôr sme sa stali súčasťou Schengenského priestoru, boli sme nútení prijať opatrenia na boj s trestnou činnosťou ktorá sa priamo dotýka motorových vozidiel. Hlavným oporným bodom sa v tejto oblasti stalo Rozhodnutie Rady 2004/919/ES. Zmysel tohto rozhodnutia spočíva v tom, že každá krajina musí pri registrácii vozidla postupovať tak, aby nepomáhala krádežiam vozidiel a ich následnej legalizácii alebo zneužívaniu ich dokladov. Tu sa tiež uvádza, že orgány každej členskej krajiny majú právo odobrať osvedčenie o evidencii vozidla, ktoré bolo súčasťou ťažšej dopravnej nehody, čím by sa mala obmedziť zjavne nekalá činnosť. To sa prenieslo aj do slovenskej právnej úpravy. Vznikla služba kontrola originality, ktorá sa vykonáva od 01. 01. 2008. 

Čo vlastne kontrola originality je? 

Ide o špecifickú činnosť, pri ktorej sa vykonáva kontrola pôvodnosti identifikátorov vozidla, ich zhodnosť, a to tiež vo vzťahu k dokumentom od vozidla. Činnosť kontroly originality sa zameriava predovšetkým na zisťovanie stôp neoprávneného zásahu do identifikátorov vozidla, jeho konštrukcie alebo do jeho dokladov. 

Kedy sa vykonáva kontrola originality? 

Pôvodne sa zamýšľalo, že sa kontrola originalita bude vykonávať iba pri individuálnom dovoze automobilov zo zahraničia alebo po vykonaní tzv. prestavby vozidla. Neskôr sa záber kontroly originality rozšíril aj na odhlásenie vozidla do cudziny alebo pri zmene farby vozidla (dokonca ja o dočasnú – použitím fólie). Proces kontroly originality musíte absolvovať aj vtedy, aj pri jednom špecifickom kroku. Tým je kúpa automobilu na Slovensku. Kontrolu originality musíte absolvovať vtedy, ak do 30 dní neprevediete držbu vozidla na nového majiteľa. Kontrolu originality môžu nariadiť aj niektoré subjekty v oblasti, ktoré na to majú oprávnenie. 

Čo je zmyslom kontroly originality?

V podstate ide o spôsob overenia, či vozidlo je spôsobilé na prevádzku, čo zásahy do identifikátorov vozidla, jeho konštrukcie alebo dokladov môžu teoreticky znemožňovať Rovnako sa pri kontrole originality zisťuje overením v informačných systémoch, či vozidlo, alebo jeho doklady nie sú v pátraní. 

Druhy kontroly originality

 • Kontrola originality základná; 
 • Kontrola originality skrátená - vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Týka sa len vozidiel, ktoré už boli 1x registrované na Slovensku pred 01. 01. 1996;
 • Kontrola originality administratívna sa vykonáva pri nových vozidlách dovezených zo zahraničia, ktoré neboli ešte registrované, alebo dátum registrácie a odhlásenia je ten istý deň. Táto kontrola sa vykonáva aj pri strate kontrolnej nálepky na žiadosť vlastníka; 
 • Kontrola originality evidenčná;
 • Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontrol. 

Proces kontroly originality

Základná kontrola originality, tá najčastejšia, vo svojej podstate pozostáva zo 17 krokov. Vám postačí, ak budete vedieť, že sa na nej vykonáva: 

 • meranie a nedeštruktívne skúmanie stôp, neoprávnený vonkajší zásah do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla;
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach;
 • kontrola a posúdenie stavu identifikátorov vozidla;
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie;
 • overenie údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo tabuľky s evidenčným číslom (TEČ, po starom ŠPZ).
a) merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do
identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
b) porovnania údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch
a v dostupných databázach,
c) kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených
metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,
d) porovnania údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla
s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
e) overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo
odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky
s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie
MYSLÍTE SI, ŽE JE KO EFEKTÍVNA A PRÍNOSNÁ?
 • Určite áno ( 6% )

   

 • Nie, stojí to vodičov zbytočne peniaze + má slabé výsledky ( 89% )

   

 • Neviem ( 5% )

   

Odpovedalo 236 ľudí  

Zdroj: ko.sk 

Foto: carpedia.it