Celoslovenská sieť autoopravovní Q-service má v ponuke náhradné vozidlá prakticky v každej z takmer 80 pobočiek v našej republike. V tabuľke nižšie nájdete informáciu o tom, či a ako vaša poisťovňa tento nárok akceptuje a prepláca. 
Máte v PZP nárok na náhradné vozidlo? Kto ho poskytne a kto nie?

Dostupnosť náhradného vozidla v danom servise označuje zeleným krúžkom zvýraznená ikona autíčka. Zoznam Q-servisov nájdete na: http://www.q-service.sk/siet-q-service/

Dostupnosť náhradného vozidla v danom servise označuje zeleným krúžkom zvýraznená ikona autíčka. Zoznam Q-servisov nájdete na: http://www.q-service.sk/siet-q-service/
Poisťovňa

Na aký čas a pri akých podmienkach máte nárok na
náhradné vozidlo v rámci PZP?

Allianz - SP Asistenčné služby sú v niektorých balíkoch za príplatok. Pri nepojazdnom vozidle zabezpečia príchod cestnej služby, opravu na mieste, príp. odťah vozidla, ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, návrat na miesto, úschovu nepojazdného vozidla. Náhradné vozidlo zabezpečí poisťovňa po nehode, poruche alebo odcudzení.
Axa pojišťovna Bezplatné asistenčné služby zahŕňajú po nehode alebo poruche opravu na mieste, odťah vozidla, aj do miesta bydliska, v prípade nehody úschovu vozidla, ubytovanie posádky alebo náhradné vozidlo na 24 hodín. Pri poruche zorganizovanie úschovy, ubytovania / poskytnutia náhradného vozidla / preplatia návrat domov vlakom, resp. autobusom. Navyše pomoc pri strate kľúčov, defekte, minutí paliva a pri odťahu vozidla do opravovne.  V zmluve možno dohodnúť pripoistenie náhradného vozidla. Vzťahuje sa na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla do výšky denného limitu 40 €, maximálne však po dobu 10 kalendárnych dní za jedno poistné obdobie.
Generali Iba pri poruche v zahraničí, v štátoch zelenej karty a pri nehode na SR a v zahraničí, ak oprava trvá viac ako 8 hodín, môžete mať k dispozícii náhradný automobil na 72 hodín. Rovnako aj v prípade krádeže vozidla v zahraničí máte nárok na náhradné vozidlo na 72 hodín / náklady na pokračovanie cesty vlakom, príp. lietadlom. Asistenčné služby zahŕňajú aj opravu na mieste, odťah do najbližšej opravovne / úschovu vozidla / ubytovanie pri pokračovaní v ceste.
Genertel Oprava na mieste / odťah do najbližšieho servisu, úschova nepojazdného vozidla max. na 3 dni a odťah do miesta bydliska. Pri oprave dlhšej ako 8 hodín alebo pri krádeži a nutnosti pokračovať v ceste zabezpečia: ubytovanie na 3 noci / náhradné vozidlo Škodu Fabiu na 3 dni / dopravu vlakom, alebo lietadlom (len v zahraničí). Ďalej otvorenie a výmenu zámku, dovoz paliva, opravu defektu, nabitie batérie a zorganizujú Alkohol taxi.
Groupama Pri poruche vozidla oprava na mieste (do 60 minút) / odťah a preprava osôb do najbližšieho servisu, úschova vozidla max. na 3 dni. Pre pokračovanie v ceste či ceste do miesta bydliska, v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín, poisťovňa zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR / pokračovanie v ceste do cieľového miesta, a to prenájmom náhradného vozidla kategórie B(do 3,5 t. vrátane – Škoda Fabia) na 1 deň / dopravu vlakom II. triedy / ubytovanie (max. na 2 resp. 3 noci).
Komunálna poisťovňa Základné asistenčné služby zdarma zahŕňajú pri nehode opravu na mieste / odťah vozidla / úschovu (max. 7 dní) a odťah do miesta bydliska. V prípade dlhšej opravy ako 8 hodín a potrebe pokračovať v ceste: ubytovanie na 1 noc / náhradné vozidlo na 24 hodín / dopravu vlakom II. triedy. Pri poruche zabezpečia asistenčné služby zorganizovanie týchto služieb, ale aj otvorenie a výmenu zámku, opravu defektu, dovoz paliva alebo odťah pri zámene paliva. Ďalej poradenstvo a telefonickú asistenciu. K dispozícii sú aj rozšírené asistenčné služby za príplatok.
Kooperativa Zahŕňajú: oprava na mieste, odťah do opravovne (max. do 100 km), úschovu nepojazdného vozidla max. 10 dní a zorganizovanie odťahu do miesta bydliska. Pri oprave dlhšej ako 8 hodín: ubytovanie na 1 noc (v zahr. 2 noci) / taxi (len v SR) / náhradné vozidlo na 24 h (v zahr. 48 h) / cestu vlakom alebo lietadlom (len v zahr.). Pri krádeži: ubytovanie na 1 noc (v zahr. 2 noci) / náhradné vozidlo na 24 h / cestu vlakom alebo lietadlom (len v zahr.). Pri poruche: otvorenie zámku, opravu defektu, dovoz paliva, príp. prečerpanie. Navyše administratívno-právnu asistenciu.
Union Asistenčné služby pre balíky Optimum a Excellent: oprava na mieste / odťah v prípade poruchy alebo nehody, pri nehode ďalej: úschova vozidla na 3 dni, ubytovanie na 1 noc, návrat resp. pokračovanie v ceste vlakom, autobusom alebo lietadlom / náhradné vozidlo (len pre SR) / zošrotovanie. Pri krádeži: ubytovanie na 2 noci (len pre zahr.) / návrat vlakom, lietadlom alebo autobusom (len pre zahr.) / náhradné vozidlo (len pre SR).
UNIQA Asistenčná služby UNIQA ASSISTANCE zabezpečí technickú asistenciu pri nehode (oprava, resp. odťah, úschovu vozidla, pokračovanie v ceste náhradným vozidlom, repatriáciu vozidla, dodanie náhradných dielov a pod.) a pri poruche (oprava, resp. odťah, úschovu vozidla a pokračovanie v ceste poskytnutím náhradného vozidla). Ďalej technickú asistenciu pri krádeži, strate kľúčov, vyčerpaní a výmene paliva, defekte a pod., rovnako aj administratívno-právnu asistenciu.
Wüstenrot Asistenčné služby v prípade nehody v SR alebo ČR zahŕňajú úhradu nákladov za opravu na mieste/odťah do najbližšieho servisu/úschovu nepojazdného vozidla max. na 5 dní, v prípade pokračovania v ceste alebo návratu domov (oprava viac ako 8 hodín): úhrada za ubytovanie (max. 2 noci) / dopravu taxíkom, vlakom II. triedy, autobusom / poskytnutým náhradným vozidlom (max. na 5 dní). V prípade poruchy v SR alebo ČR zabezpečí zorganizovanie opravy na mieste / odťah / úschovu / odťah do miesta bydliska, v prípade pokračovania cesty (oprava viac ako 8 hodín): zorganizuje ubytovanie, dopravu taxíkom, vlakom, autobusom / príp. náhradné vozidlo (ale nehradí!). Pri krádeži v rámci SR a ČR zorganizuje a hradí: ubytovanie (max. na 2 noci) / pokračovanie v ceste resp. návrat taxíkom, vlakom, autobusom / náhradným vozidlom (na max. 24 hodín). Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému, patrí asistenčnej centrále.
 

POZN.: Uvedený rozsah asistenčných služieb je upresnený v príslušných poistných podmienkach jednotlivých poisťovní aj s výškami poistných limitov, s ktorými je potrebné sa oboznámiť.

Dôležité informácie pri zapožičiavaní náhradného vozidla:

1) Ak sa chystáte požičať si náhradné vozidlo, zavolajte predtým na číslo asistenčnej služby poisťovne, kde máte uzatvorené PZP.

2) Poisťovne často kryjú iba požičanie náhradného vozidla, ktoré je rovnakej, alebo nižšej triedy ako to vaše. 

3) Nie vždy je voľba požičanie si náhradného vozidla ideálna, pretože každá poisťovňa si vyhradzuje právo posúdiť účelnosť zapožičania náhradného vozidla.

4) Úhrada za požičané náhradné vozidlo má svoje hranice, hradenie sa vzťahuje len na nevyhnutnú dobu ako je pokračovanie do miesta cieľa cesty, alebo návrat do miesta bydliska a každá poisťovňa si stanovila limity maximálnej ceny za deň požičania takéhoto auta.

5)  Rozhodnúť sa požičať si náhradné vozidlo musí byť účelné a efektívne, teda v prípade, že ho skutočne potrebujete a nemáte k dispozícii iné vlastné auto, pričom sa nachádzate v situácii v príčinnej súvislosti so škodnou udalosťou.

6) Pri uplatňovaní nároku na vrátenie peňazí za požičané náhradné vozidlo potrebujete zvyčajne:
* technický preukaz zapožičaného vozidla,
* faktúru za zapožičané vozidlo,
* doklad o zaplatení faktúry,
* preberací protokol a zmluva.

článok vznikol v spolupráci s: http://www.porovnanie-pzp.sk/