Rozbité čelné sklo alebo zrazenie zveri sa klasifikuje ako udalosť nezavinená vodičom. PZP vám vtedy kryje škody len veľmi výnimočne. 

Je rozdiel medzi povinným zmluvným a havarijným poistením. PZP kryje vami spôsobené škody na inom majetku, ktoré vznikli vaším zavinením pri vedení motorového vozidla. Havarijné poistenie zahŕňa škody spôsobené na vlastnom vozidle. Ide teda o škodu na aute pri strete s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom alebo zverou. Podľa balíka služieb sem môže patriť aj odcudzenie vozidla či jeho časti, vandalizmus, živelná udalosť, napríklad požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplavy, zosuv pôdy alebo skál, zrútenie sa nejakého predmetu na auto a podobne.

Tak isto je rozdiel škodová udalosť a dopravná nehoda. Pri zrážke so zverou či rozbitom čelnom skle zvyčajne ide o udalosti, ktoré nie sú zavinené vodičom vozidla. Strácate sa v tom? O dopravnú nehodu ide vtedy, ak je niekto zranený (usmrtený), škoda zjavne prevyšuje 4000 €, jeden z účastníkov si nesplní zákonom stanovené povinnosti, neviete sa dohodnúť na zavinení a ďalšie zákonné podmienky. Všetko ostatné sú škodové udalosti. O nezavinenú udalosť ide vtedy, ak jej vodič z objektívnych dôvodov nevedel zabrániť. Čiže ak vám kameň rozbije čelné sklo alebo vám vletí zver, a tú zrazíte. Zver je vnímaná v rámci práva ako vec.  

 

Rozbité čelné sklo 

Čo ma viedlo k napísaniu tohto článku? Už dlhšiu dobu sa skloňuje v rôznych médiách, že rozbité čelné sklo kameňom vám musia preplatiť z PZP vinníka. Omyl. Takto jednoducho to nefunguje a máloktorá poisťovňa vám na základe záznamu o nehode uzná povinné plnenie. Hoci to iné médiá pravidelne odôvodňujú stanoviskom Najvyššieho súdu. Treba poznamenať, že rozhodnutie sa viaže ku konkrétnemu prípadu. Nemôže sa posudzovať vo všeobecnosti. Tu však ide o stanovisko, a to má len odporúčací charakter. Všetko to závisí od poisťovne a ako rozhodne ona. Dokonca ani prítomnosť dopravnej polície nemusí stačiť, aby bolo plnenie vyplatené. V tomto prípade môžete, ale nemusíte volať políciu.

Na to, aby ste si mohli pri čelnom skle vydýchnuť, musíte mať uzavreté doplnkové havarijné poistenie, resp. balíček, v ktorom je  čelné sklo pripoistené. Tým ale nechcem povedať, že to netreba aspoň skúsiť. Za skúšku nič nedáte a možno sa vám podarí ušetriť peniaze. Výmena čelného skla na bežnom aute už dávno nestojí 100 eur. Cena sa môže vyšplhať na tisícku. Ak však nemáte vinníka a ani žiaden záznam, z PZP vám škoda preplatená nebude na 100 %. Zbytočne budete volať políciu. 

Ale pozor. Ak vám rozbije sklo náklad alebo súčiastka z vozidla, už je viac pravdepodobné, že sa peňazí dočkáte. Vodič, ktorý vám škodu spôsobil, si nesplnil svoje povinnosti. Čiže už to nie je objektívny dôvod.   

Zrážka so zverou

Už som na túto tému uverejnil článok Dá sa predísť zrážke so zverou? Pri tejto zrážke ide tiež o škodovú udalosť nezavinenú vodičom. Tu však musíte zavolať políciu. Prečo? Lebo zákon káže: „Vodič musí bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.“ Prečo to je tak? Lebo vznikla škoda, keďže zver má svoju cenu. Na odstránenie zveri sa privoláva člen poľovného združenia, ktorý prekážku, resp. mŕtve zviera musí odstrániť. Poľovné združenie však nie je zodpovedné za to, že vám zver auto rozbila. Zver nie je ich majetok a nezodpovedajú za ňu. Takže sa tiež môžete rozlúčiť s poistným plnením PZP. Výnimkou je havarijné poistenie. Vtedy zvyčajne potrebujete záznam z polície, že vec bola nimi preriešená. Aj keď nie každá poisťovňa to striktne vyžaduje. 

Zver a zviera nie je to isté

Úplne laicky definované, zver žije v lese a je samostatná. Zviera má majiteľa a zvyčajne vyžaduje určitú starostlivosť. Tú má zabezpečiť vlastník zvieraťa. Ak zrazíte zviera a je reálna šanca, že sa majiteľ dá dopátrať (začipovaný domáci maznáčik, tetovanie a pod.), volajte políciu. Majiteľ zvieraťa si nesplnil povinnosť a vám tak vznikla škoda. Pravdepodobne sa to dá riešiť len vzájomnou dohodou, alebo v občianskoprávnom konaní.

Zranenej alebo usmrtenej zveri alebo zvieraťa sa nedotýkajte a ani sa k nej blízko nepribližujte. Môže byť agresívna a ublížiť vám.