Nazrime detailne do zistených nedostatkov zo strany NKÚ. Je toho veľa, ale za prebehnutie očami to stojí. Myslím, že ostanete v údive. Aké myšlienky vám pri čítaní napadnú?

NKÚ si okrem iného posvietil aj na štátne železnice. Tým sa však v tomto článku venovať nebudeme. Výsledky sú však veľmi podobné. 

Takže po poriadku. V r. 2017 (NDS) čerpala verejné prostriedky na vybrané oblasti služieb vo výške 2,5 milióna eur. Poviete si, že to nie je tak veľa, na to všetko čo robia... Ale pozor, ide zvýrazňujem len o prostriedky určené na vybrané oblasti služieb. Táto suma v skutočnosti predstavuje nárast o 90 % oproti roku pred tým. Krásne navýšenie, nemyslíte? 

Čo NKÚ zistil? 

„Kontrolóri zistil, že diaľničná spoločnosť si okrem iného objednala dve právne analýzy súvisiace s možným spojením NDS a Slovenskej správy ciest, ako aj NDS a Technickej obnovy a ochrany železníc, a. s. Diaľničnej spoločnosti pritom muselo byť známe, že spojenie rozpočtovej organizácie a akciovej spoločnosti neumožňuje zákon. Spoločnosť taktiež objednala dve odborné analýzy od Výskumného ústavu dopravného v Žiline pre identický úsek diaľnice D1, pričom prakticky využila len jednu. Viacero kritických miest identifikovala kontrolná inštitúcia aj pri poskytovaní služieb súvisiacich s elektronickými diaľničnými známkami, išlo napríklad o úhradu motivačnej odmeny (cca. 200-tisíc eur za dva roky), alebo o úhradu bankových poplatkov, ktoré v rozpore so zmluvou uhrádzala NDS (cca. 55-tisíc eur).“

Príklad: Analýza zlúčenia NDS a.s. a SSC + NDS a TOOŽ

NDS si v roku 2017 objednala od spoločnosti Deloitte Tax, s.r.o., vypracovanie analýz spojenia, resp. zlúčenia SSC, TOOŽ a NDS z hľadiska účtovnej a daňovej problematiky. Kontrola zistila, že analýza spojenia NDS a SSC bola v porovnaní s analýzou zlúčenia NDS a TOOŽ takmer desaťnásobne drahšia (33 179,58 eur v porovnaní s 3 425,52 eur). Obsah analýz bol obdobný a rozsah identický (20, resp. 21 strán). Rozdiel v cene zdôvodnila NDS náročnosťou posudzovanej problematiky, absenciou legislatívy a rôznou veľkosťou spájaných subjektov. NKÚ má za to, že zaplatenie analýzy spojenia NDS a SSC bolo nehospodárne vynaloženým výdavkom. Zmysel vypracovania analýzy spojenia NDS a SSC bol, vzhľadom na výsledok, sporný.

Uvedené podčiarkuje aj skutočnosť, že NDS bola už pred objednaním analýzy známa skutočnosť, že spojenie rozpočtovej organizácie a akciovej spoločnosti platná legislatíva SR neupravuje ani neumožňuje!!!!!!!!!! 

NDS si v roku 2017 objednala od spoločnosti Deloitte Tax,
s.r.o., vypracovanie analýz spojenia, resp. zlúčenia SSC,
TOOŽ a NDS z hľadiska účtovnej a daňovej problematiky.
Kontrola zistila, že analýza spojenia NDS a SSC bola v porovnaní s analýzou zlúčenia NDS a TOOŽ takmer desaťnásobne drahšia (33 179,58 eur v porovnaní s 3 425,52
eur). Obsah analýz bol obdobný a rozsah identický (20,
resp. 21 strán). Rozdiel v cene zdôvodnila NDS náročnosťou posudzovanej problematiky, absenciou legislatívy a
rôznou veľkosťou spájaných subjektov. Máme za to, že zaplatenie analýzy spojenia NDS a SSC bolo nehospodárne
vynaloženým výdavkom. Zmysel vypracovania analýzy
spojenia NDS a SSC bol, vzhľadom na výsledok, sporný.
Uvedené podčiarkuje aj skutočnosť, že NDS bola už
pred objednaním analýzy známa skutočnosť, že spojenie
rozpočtovej organizácie a akciovej spoločnosti platná legislatíva SR neupravuje ani neumožňuje. 
Načo transparentnosť... Veď predsa ruka ruku myje, alebo nie? 

Odôvodnenie NDS na analýzu podľa slov hovorkyne?

Diaľničná spoločnosť si objednala analýzy pre zlúčenie so Slovenskou správou ciest ako aj Technickou obnovou a ochranou železníc samostatne, pretože ide o dve absolútne rozdielne firmy, predovšetkým pokiaľ ide o ich právnu formu.

"Zlúčenie NDS s Technickou obnovou a ochranou železníc je podľa analýzy k dnešnému dňu zrealizované. Analýza zlučovania so Slovenskou správou ciest potvrdila potrebu zmeny legislatívneho prostredia," priblížila v reakcii pre TASR Michalová. 

Právne služby AKSŠ (SOUKENÍK - ŠTRPKA) 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá s AKSŠ v roku 2017 nemala ohraničený celkový finančný limit plnenia. NDS uhradila dodávateľovi služby 48 098 eur za čas vynaložený na rokovania a konzultácie, ktoré AKSŠ vykonala v mene NDS s MDV SR a MŽP SR!!! Doklady preukazujúce uskutočnenie rokovaní, ako napr. zápisnice z rokovaní, kontrole neboli predložené!!! AKSŠ pre potreby MDV SR vypracovala návrh novely zákona č. 669/2007 Z. z ( Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá). Za práce súvisiace s vypracovaním novely uhradila NDS sumu 23 903,64 eur. Doklady, ktoré by preukazovali plnenie fakturovanej čiastky, kontrole neboli predložené. Súvisiace účtovné záznamy v oboch prípadoch neboli z uvedeného dôvodu preukázateľné, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve. 

NKÚ hodnotilo aj Systém elektronických diaľničných známok

Z pohľadu vyhodnotenia účinnosti systému eDZ voči užívateľom spoplatnenej siete, zavedenie systému do praxe neprinieslo komplikácie s poskytovaním služby. Výnosy NDS z predaja diaľničných známok (do konca roku 2015 nálepiek) každoročne stúpali. V roku 2017 dosiahli výnosy sumu 72 393 446,02 eur, čo predstavovalo nárast v porovnaní s rokom 2014 o 29,2 %. Elektronizáciou systému odstránila NDS od roku 2016 náklady na výrobu diaľničných nálepiek, ktoré v roku 2015 dosiahli sumu 259 661,83 eur bez DPH. Výška provízií predajcom diaľničných známok (nálepiek) sa zavedením elektronizácie systému znížila zo 6 % na zmluvou eDZ dohodnutú sadzbu provízie vo výške 2,78 %.

Celkové náklady NDS na systém nálepiek dosiahli v roku 2014 sumu 3 514 830,59 eur a v roku 2015 sumu 3 718 964,78 eur. V súvislosti s elektronizáciou systému predstavovali náklady v roku 2016 sumu 1 802 371,21 eur, čo bol pokles o 48,4 % v porovnaní s rokom 2015, a v roku 2017 sumu 2 045 625,98 eur (všetko bez DPH).

Pri preverení zmluvného vzťahu medzi NDS a poskytovateľom služby SkyToll kontrola zistila, že zmluva eDZ upravila úhradu platobného styku pri bankových poplatkoch eDZ tak, že ich má znášať poskytovateľ služby. Napriek tejto zmluvnej úprave, bankové poplatky eDZ za roky 2015 až 2017 v sume 54 874,50 eur uhradila NDS. Zmluvou eDZ dohodnutá a uhradená motivačná odmena (v celkovej sume 195 018,74 eur za dva roky fungovania systému eDZ) prinášala benefit výhradne poskytovateľovi služby bez poskytnutia akejkoľvek protihodnoty pre NDS.

Motivačnú odmenu NDS neprehľadne účtovala na účte 518500 spolu s províziou poskytovateľovi služby. Ďalej bolo kontrolou zistené, že počet zamestnancov na oddelení diaľničných známok sa v súvislosti so zavedením systému eDZ zvýšil od roku 2014 do roku 2017 zo 4 na 25, čo predstavovalo nárast o 525 %. Primerane k tomu stúpli aj mzdové náklady NDS o 356 % (z 93 602 eur na 426 730 eur). Nárast zamestnancov NDS súvisel najmä s vykonávaním vizuálnej kontroly rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel v kontrolnom systéme eDZ. V súvislosti so zmluvou eDZ kontrola upozorňuje na riziko zvyšovania nákladov NDS v budúcnosti. V tejto súvislosti možno očakávať nárast nákladov NDS najmä v súvislosti s vyplácaním motivačných odmien, dohodnutou valorizáciou zmluvnej sadzby, bankovými poplatkami, ako aj s možným navýšením cien eDZ. Spôsob vybudovania kontrolného systému eDZ prostredníctvom štyroch investičných stavieb a nájmu s nápadne nízkou cenou vykazoval znaky netransparentného konania. 

VÚD - Výskumný ústav dopravný


Za dve štúdie vypracované VÚD v roku 2016 a 2017 uhradila NDS sumu 72 237,00 eur. Štúdie sa zaoberali možnosťami rozmiestnenia rôznych druhov snehových zábran na rovnakom úseku diaľnice D1. Štúdia realizovateľnosti z roku 2016 sa zaoberala možnosťami výsadby zelených snehových zábran. Časovo neskôr vypracovaná štúdia eliminácie výskytu snehových závejov z roku 2017 navrhovala riešiť problém použitím drevených, resp. plastových snehových zábran. Pri riešení problému zobrala NDS do úvahy iba výsledok analýzy z roku 2017. K posúdeniu variantov riešenia z oboch štúdií podľa vyjadrenia NDS nedošlo. Úhrada dvoch štúdií pre identický úsek diaľnice D1 bez posúdenia variantného riešenia bola zo strany NDS zbytočným plytvaním verejných prostriedkov. 

Radšej 2x to isté, ako ani raz?  

Zdroj: NKÚ, NDS, TASR