Bez závažných porušení bolo 41 z 63 kontrolovaných STK. Problémy odhalili aj priebežné vopred ohlásené kontroly prístrojov a zariadení STK. Vlani ich urobili 92, z čoho len na 4 STK  bolo konštatované, že spĺňajú všetky predpísané podmienky na správne vykonávanie technických kontrol. Nedostatky však v stanovenej lehote dokázali odstrániť.

Neohlásené inšpekcie boli približne na každej tretej STK

V roku 2021 bol odborný dozor technickej služby vykonaný celkovo nad 63 STK. Predmetom odborného dozoru v roku 2021 bola približne každá tretia STK a každý tretí technik technickej kontroly. Na 22 z kontrolovaných STK (35 %) zistili a zdokumentovali pracovníci dozoru celkovo 142 závažných porušení predpisov technikmi STK. Dopustilo sa ich spolu 55 technikov technickej kontroly, teda 16 % z kontrolovaného počtu. Bez zistených závažných porušení bolo 41 z kontrolovaných STK (65 %) a 297 z kontrolovaných technikov (84 %).

Zaoberáme sa predovšetkým tými najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky kontrolovaného vozidla. Radíme medzi ne napríklad zámerné manipulácie s výsledkom merania bŕzd  alebo ignorovanie zjavných chýb na osvetlení vozidla,“ približuje Jaroslav Olexa, vedúci oddelenia odborného dozoru spoločnosti TESTEK. 

Najviac pochybení je pri posudzovaní bŕzd a svetiel

Väčšina zistených porušení predpisov (61 %) sa týkala zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku prevádzkovej brzdy. Ďalších 19 % odhalených porušení sa týkalo chýb zariadení osvetlenia vozidla a 14 % zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku parkovacej brzdy. Zvyšok tvorili chyby pri kontrole ostatných častí vozidla, respektíve iné porušenia predpisov. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie.

Ako vidno z nasledujúceho grafu, celková situácia sa však v posledných rokoch zlepšuje. Pozitívny vývoj je výsledkom systematického dozoru technickej služby nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách od roku 2019, ktorý dopĺňa odborný dozor štátnych orgánov, teda Ministerstva dopravy a výstavby SR a okresných úradov. „Od začiatku činnosti oddelenia (2019) medziročne registrujeme čoraz menej technikov technickej kontroly porušujúcich predpisy upravujúce výkon technických kontrol, rovnako ubúda aj prevádzkovateľov STK, ktorí porušovanie predpisov na svojich STK tolerujú. Väčšina z nich si uvedomuje, že taktiež nesú zodpovednosť za korektný výkon technických kontrol,“ konštatuje Jaroslav Olexa z TESTEK-u. 

Vývoj podielu STK so závažnými porušeniami predpisov technikmi pri vykonávaní technických kontrol  vozidiel v rokoch 2019 až 2021.  

 

Priebežné kontroly STK-čiek ukazujú pretrvávajúce problémy

Okrem neohlásených sa vlani robili aj ohlásené kontroly. Priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly podlieha raz za dva roky každá STK. Robí sa to na základe schváleného a zverejneného plánu, ide teda o vopred ohlásenú inšpekciu. Zameriava sa na preverenie technického vybavenia, stavebného vyhotovenia a administratívnych požiadaviek na STK. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v určenej lehote odstrániť (do 60 dní), hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V roku 2021 bolo vykonaných celkovo 92 priebežných overení, z čoho len na 4 STK, čiže v 4 % prípadov bolo konštatované, že STK spĺňa podmienky. Na 88 STK, teda v 96 % prípadov, bolo zistené nesplnenie. Všetky zistené nesplnenia boli v stanovenej lehote odstránené. Oproti roku 2020 bolo vykonaných o 53 pribežných overení viac (+ 136 %).

Žiaľ, nevyhovujúci stav STK v rámci overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol naďalej pretrváva. Prevádzkový stav technologického vybavenia STK, príslušné certifikáty k týmto zariadeniam, ako aj plnenie administratívnych požiadaviek prevádzkovateľmi STK sú stále zanedbávané,“ hovorí Tomáš Mäsiar, vedúci oddelenia overovania spoločnosti TESTEK. 

Vývoj podielu STK neplniacich podmienky na vykonávanie technických kontrol v rokoch 2019 až 2021 

Medzi najčastejšie zisťované nesplnenia predpisov patrili chyby pri technologických zariadeniach používaných na vykonávanie technických kontrol (66 %), monitorovacích záznamových zariadeniach - kamerových systémoch (17 %) a evidencii tlačív dokladov (6 %).

Podrobnejšie informácie o inšpekcii slovenských STK