Rekordný počet kontrol áut na STK je logický

Po drastickom poklese spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19 v roku 2020 a udelených generálnych pardónov či odkladov bolo zrejmé, že to bude nutné dobehnúť. V roku 2021 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly v SR vykonaných celkovo 1 496 618 technických kontrol vozidiel. Z toho bolo 1 284 514 technických kontrol pravidelných, ďalšie boli opakované, administratívne či zvláštne. „Súhrnný počet kontrol na celom Slovensku tak dokonca mierne prekonal výsledok z roku 2019, v ktorom boli kapacity STK doposiaľ najviac vyťažené.“ približuje Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK. 

Vývoj celkového počtu vykonaných technických kontrol v SR za uplynulých 10 rokov:

Po vykonaní 1 284 514 pravidelných technických kontrol bolo 86,78 % vozidiel s hodnotením spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, v 11,57 % prípadoch boli autá z dôvodu zistenej vážnej chyby vyhodnotené ako dočasne spôsobilé a 1,65 % vozidiel bolo nespôsobilých na premávku. Podiel neúspešných vozidiel (zahŕňajúcich vozidlá hodnotené ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé), ktorý je dôležitým kritériom pri porovnávaní kvality kontroly medzi jednotlivými STK alebo aj medzi jednotlivými štátmi EÚ navzájom, sa príliš nezmenil. V roku 2019 išlo o 13,03 % kontrolovaných vozidiel, v roku 2020 13,58 % a v roku 2021 13,22 %. „Tým sa potvrdilo, že skokový nárast tohto ukazovateľa na medzinárodne akceptovateľnú úroveň, ktorý sa udial medzi rokmi 2018 a 2019 v dôsledku intenzívnejšieho štátneho odborného dozoru Ministerstva dopravy a výstavby SR a odborného dozoru technickej služby nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách, nebol len náhodným a dočasným javom,“  hodnotí situáciu Marián Rybianský.

Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval podiel neúspešných vozidiel pri prakticky rovnakom obsahu technickej kontroly v Estónsku 15 %, v Nemecku a Španielsku 21 %, vo Švédsku 25  %, vo Fínsku 27  %, v Írsku 36 % a v Lotyšsku až 40 %. Na opačnom konci rebríčka EÚ boli štáty ako Česká republika s 8 % alebo Poľsko s 2 %.

Brzdy tvoria viac ako 51 % zo zistených závažných nedostatkov

Najväčší problém sú brzdy

Keď sa pozrieme na štatistiky zistených vážnych a nebezpečných chýb v prípade ľahkých vozidiel (kategórií L, M1, N1 a O2) pri pravidelných technických kontrolách v roku 2021, najväčším problémom sú brzdové zariadenia, potom osvetlenie a podvozok s príslušenstvom. Brzdy pritom tvoria viac ako 51 percent zo zistených závažných nedostatkov.     

Rozdelenie vážnych a nebezpečných chýb ťažkých vozidiel (kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)

Ako vidno na nasledujúcom diagrame (na ďalšej strane), tiež sa tu vyskytli najčastejšie problémy na brzdových zariadeniach, osvetlení a na podvozku. „V prípade ťažkých vozidiel, kam patria napríklad autobusy, nákladné autá či traktory, bol výskyt problémov s brzdami klasifikovaných ako vážna alebo nebezpečná chyba na skutočne veľkej časti kontrolovaných vozidiel. Napríklad nesúmerne pôsobiacu prevádzkovú brzdu, ktorá by mohla pri brzdení zapríčiniť vybočovanie z priameho smeru, sme zaznamenali až na takmer 9 % vozidiel a na približne 3 % mala prevádzková brzda celkovo nedostatočný brzdný účinok.

To už je značne vysoké číslo, najmä ak vezmeme do úvahy, že tieto vozidlá majú v porovnaní s inými používanými v cestnej premávke výrazne väčšiu hmotnosť alebo slúžia na hromadnú prepravu osôb. Pokiaľ nemajú brzdy v poriadku, riziko ohrozenia bezpečnosti rastie a dôsledky dopravných nehôd s ich účasťou môžu byť tragické. Často sa pritom na nedostatočnú funkčnosť bŕzd príde až počas kontroly vozidla na STK,“ dodáva Marián Rybianský.