Aktuálna policajná akcia prebiehajúca na slovenských cestách a séria medializovaných dopravných nehôd a závažných porušení dopravných predpisov opäť pritiahli pozornosť odbornej aj laickej verejnosti k sankciám za nedodržiavanie predpisov. Polícia SR preto začala šíriť väčšiu osvetu a okrem iného opísala aj prípady, kedy môže vodičovi zobrať jeho vodičák.

Aj za jazdu v protismere

Ako uvádza polícia, vodičský preukaz je policajt oprávnený zadržať ak vodič svojím konaním závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, ktoré sú uvedené v § 137 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, za ktoré príslušný právny predpis, t. j. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch umožňuje, okrem iného, uložiť aj sankciu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla.

Medzi tieto závažné spôsoby patrí najmä jazda pod vplyvom alkoholu a drog, prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel v obci o 50 km/ha viac alebo mimo obce o 60 km/h a viac, jazda v protismere, neuposlúchnutie výzvy policajta a tak ďalej.

Polícia uvádza ďalší dôležitý fakt, a síce, že ak súd,  ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s vedením vozidla alebo uložil ochranné liečenie, je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, ktorej sa to týka, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci. Ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky pobyt, takéto údaje sa oznámia orgánu Policajného zboru podľa sídla súdu, ktorý sankciu uložil.

zdroj: Polícia SR