Ten odhalí, kedy k manipulácii s odometrom došlo, na základe čoho sa dá zistiť, kto bol v tom čase zodpovedným prevádzkovateľom vozidla. Výpis prezentuje historické údaje priebehu najazdených kilometrov. Pri mnohých inzerátoch sú dnes už zobrazené informácie, že k vozidlu bol vydaný ODO-Pass, ktorý chráni záujmy kupujúceho a hlavne jeho peniaze. Stačí si skontrolovať vozidlo, o ktoré má kupujúci záujem na stránke registra (www.rpzv.sk). Pokiaľ spotrebiteľ preveruje informácie o vozidle až po jeho kúpe, v mnohých prípadoch riskuje, že bude podvedený a príde o peniaze.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci s cestnými motorovými vozidlami majú od 20. mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do registra sa priebežne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Tým sa eliminuje neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Slovenská republika si už rok vymieňa údaje o kilometroch s Holandskom, ktoré patrí v rámci EÚ medzi priekopníkov v boji s odometrovými podvodmi. Pri dovozoch vozidiel z Holandska na Slovensko sa od novembra 2017 do konca novembra tohto roka znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 5,8 %, čo je pokles až o 36,8 percentuálnych bodov. Doterajšia prax výmeny údajov medzi obidvoma krajinami preukázala, že zriadenie národných registrov a následná výmena údajov o stavoch odometrov má jednoznačne pozitívny vplyv na problematiku stáčania kilometrov. 

Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV doteraz (k 30.11.2018) odhalili:
 
1294 vozidiel, ktoré mali upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov, 
4472 vozidiel, ktoré mali pozmeňované hodnoty odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov. 
 
Do RPZV v súčasnosti zasiela informácie vrátane údajov z počítadiel prejdenej vzdialenosti 634 štátnych i súkromných subjektov z automobilového odvetvia. Prispievatelia sú od účinnosti nového zákona súčasne oprávnení dostávať a tlačiť údaje z RPZV formou požadovaného výpisu (tzv. ODO-Pass).  Subjekty, ktoré zasielajú do RPZV údaje si súčasne splnili oznamovaciu povinnosť, ktorá hovorí: Osoby, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje.    

Zdroj: www.rpzv.sk 

Foto: shutterstock