Len pre disky s TÜV certifikátom

Základné a alternatívne povolené rozmery diskov a pneumatík sú pre každé vozidlo definované v jeho typovom schválení. Na vozidle môžete používať len typovo schválené alebo homologizované disky a pneumatiky, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii (OEV). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 5 vyhlášky č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Ale nezúfajte. Ak chcete na auto kolesá s inými rozmermi, existuje cesta. Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v OEV. Nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do OEV v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík. 

Je tu však podmienka. Disky musia disponovať TÜV certifikátom. V prípade, ak kúpite „neznačkové“ disky iných rozmerov, ako máte uvedené v TP, pravdepodobne ich nezlegalizujete. A navyše, pri predaji a používaní necertifikovaných diskov porušujú zákon obe strany, teda predajca aj vy. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou.

Pozor na necertifikované disky. Tie do osvedčenia o evidencii nezapíšete.

Všetky disky Alcar (AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO a Alcar Stahlrad) disponujú TÜV certifikátom. Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVaRR SR) bolo udelené osvedčenie typového schválenia komponentu a pridelená značka typového schválenia MD27, na základe ktorého je možné pomocou certifikovaných partnerov a obvodných úradov SR zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru diskov a prislúchajúceho rozmeru pneumatík do OEV. Samozrejme, rozsah použitia je limitovaný, možnosti aplikácií nájdete na www.alcar.sk v sekcii 3D Konfigurátor

Na koho sa obrátiť?

Zápis vykonáva príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska vlastníka vozidla alebo sídla spoločnosti. Zoznam okresných úradov - Odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií (OCKP).
  

Aký je presný postup?

1. vlastniť alebo zakúpiť hliníkové disky AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO;
2. zrealizovať montáž diskového kolesa u zmluvného partnera ALCAR SLOVAKIA oprávneného vydávať dokumenty potrebné k zápisu alternatívnych rozmerov do OEV;
3. zrealizovať zápis do OEV na príslušnom Okresnom úrade - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou vydania nového OEV bez doplnenia údajov o vlastníkovi a držiteľovi;
4. na OR PZ (DI) zrealizovať doplnenie údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi do nového OEV (bez potreby kolkov).

Aké dokumenty potrebujete

1. žiadosť o vykonanie zmeny v OEV + 6,- EUR kolok;
2. potvrdenie o schválení, predaji a montáži diskového kolesa;
3. TÜV certifikát - rozsah použitia;
4. ministerské rozhodnutie typového schválenia komponentu.
 
Nezabudnite, že postup sa vzťahuje len na disky z produkcie výrobcu ALCAR:  AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO a ALCAR STAHLRAD.